Yazdır
PDF

Lazer Tesviye

Lazer Tesviye

Lazerli arazi tesviyesi ne demektir?  
Sulama suyunun tarlanın her tarafına eşit uygulanabilmesi için doğal eğimi bozmamak, toprak verimliliğini azaltmamak şartıyla çukurları doldurma, tümsekleri ortadan kaldırma, tarımsal alet ve makinaların izlerini kaybederek araziye uygun bir eğim ve düzgün bir yüz kazandırma işine arazi tesviyesi denir. Tarlanın düzgün bir biçimde sulanabilmesi için yapılan tüm düzeltme işlemleri bu tarifin içine girer. Arazinin sulamaya hazırlanmasında temel ilke, düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla yüksek kısımlardaki toprağın kazılarak çukur yerlere doldurulmasıdır. Sulamalı tarım arazi tesviyesiyle başlar. Başarılı ve kolay bir yüzey sulamanın yapılabilmesi için, sulama yapılacak alanın uygun bir meyile sahip olması ve bu meyilin akış uzunluğu boyunca değişmemesi gerekir. Bütün bunlar arazi tesviyesiyle sağlanır.    
Lazerli arazi tesviyesi neden önemlidir?  
Yüzey sulama yöntemlerinde sulama suyu toprağa toprak yüzeyi üzerinden akıtılarak verilir. Sulama suyu bitkilerin tamamının kök bölgesine eşit ve kayıpsız olarak aynı zamanda toprak aşınımını (erozyon) neden olmadan verilebilmelidir. Bu da ancak toprak yüzeyinin belli bir eğim derecesinde düzgün bir yüzeye sahip olmasına bağlıdır. Böyle bir yüzeyin sağlanması da ancak arazinin tesviye edilmesiyle sağlanabilir.  
Toprak yüzeyi düzgün olmayan arazilerde su çukur noktalarda fazla, yüksek noktalarda daha az birikir. Yüksek noktalar bazen hiç su almazlar. Eğimi fazla olan araziler ise sulama ile toprak kaybına (erozyona) uğrarlar. Her iki durumda verim azalmasına neden olur. Drenajı olmayan alanlarda çukur noktalarda fazla suyun toplanması sonucunda arazide taban suyu yükselmesi ve dolayısıyla tuzluluk sorunu ortaya çıkar. Bütün bu sorunlara yol açmamak için tarım arazilerinin yüzeyinin düzgün ve uygun bir eğimle sulamaya uygun hale getirilmesi yani tesviye edilmesi gerekir.


Lazerli tesviyenin faydaları nelerdir?  
Lazer kontrollü tesviye makinesi kullanılan lazer sistemiyle tesviye işlemini daha az masrafla daha kısa sürede ,en önemlisi sıfır hatayla yapabilmenizi sağlamaktadır. Otomatik çalışan lazer sistemi makinenin sağlam ve rijit yapısıyla bütünleşmektedir. Lazerli tesviye sistemi ile tarlalarınızı eğimsiz, tek veya çift eğimde zahmetsizce tesviye edebilirsiniz.
Arazinin detaylı kazı dolgu haritası çıkartılmasına gerek yoktur, sadece belirli noktalardan makine lazer sistemiyle kod ölçümlemesi yapılarak tesviye işlemine doğrudan geçilebilir. Bu zamandan ve diğer girdi maliyetlerinden büyük tasarruf sağlar, operatörün arazi ölçümü konusunda eğitimli olmasını gerektirmez. Makine iş başarısında makine performansının yanında operatör becerisi de çok önemlidir.
Her yıl binlerce ton faydalı yüzey toprağı kaybı kontrol altına alınabilir, saha tesviyesi bu faydalı üst toprağa sahip bölgeler için kaçınılmaz yararlar sağlar.
Suyun %50-%60 daha verimli kullanımı mümkün olacağından sulama kanallarındaki gerekli su seviyesi düşük tutulmuş olur.
Daha alçak setlerinde çalışmak mümkün olacağından kullanılabilecek toprak miktarı artar. Kullanılabilecek toprak miktarının artması hektar başına düşen ürünün artması demektir.
Tarla ve hendeklerde yetişen istenmeyen otların kontrolü kolaylaşır. Tarla içi drenajı için gerekli kanal sayısı azalır. Drenaj kanallarının mekanize ekipmanlarıyla bakımı yapılabilir, böylece daha gelişmiş bir drenaj şebekesi sağlanmış olur.
Zirai mekanizasyon kolaylaşır.
%50 daha verimli gübre kullanımı sağlar.
Hasatta %30 verim artışı sağlar.
Daha fazla ürün elde edilmesiyle ilk yıl %30-%40, ikinci yıl %100 verim artışı sağlar.    

Tesviye edilmiş arazide yapılacak sulamalı tarımın yararları nelerdir?

Tesviyeli arazide su her bitkiye eşit olarak uygulanacağından bitkilerin hepsi sudan eşit şekilde yararlanır. Verim artar. Az meyilli yerlerdeki sulamalarda suyun derine sızması ve çok meyilli yerlerdeki sulamalarda yüzey akışı ile suyun kaybolması azalır. Fazla meyilli yerlerde yapılan sulamalardan doğan toprak kayıpları tesviye ile ortadan kalkar. Tarlaya verilen gübreden daha fazla faydalanılır. Tarlada çukur ve yüksek olmayacağından bütün bitkiler verilen gübreden eşit olarak yararlanırlar. Tesviyeli arazilerin her tarafı sulamadan sonra aynı zamanda tav’a gelir, dolayısıyla çapa ve bakım işleri kolaylaşır. (Tav, toprak neminin bitkinin kolaylıkla yararlanabildiği ve toprağın işlenebilir hale geldiği durumdur.)
Tesviyeli arazinin her tarafı aynı zamanda tav’a geldiğinden ekim zamanında olan bitki gelişiminin her bir örnek olması mümkün olur. Tesviyeli arazide sulama kolay olur ve işçilik azalır, dolayısıyla sulama maliyeti düşer. Su kaynağının kıt olduğu yerlerde tesviye az su ile çok yer sulamayı sağlar. Sulanmayan alanlar, tesviye ile sulanabilir duruma getirilir ve verim artar. Tesviye suyun alta sızmasını sağlayıp su birikimini engellediğinden çoraklık sorunu ortadan kalkar.    
Tesviyeyi sınırlayan etmenler nelerdir?

Arazinin şeklinin çok karışık olması (maliyeti arttırır)
Toprak bünyesinin kumlu ve çakıllı olması yada organik madde bulunması (suyun sızmasına neden olur)
Taban suyu düzeyinin yüksek olması
Doğal eğimin fazla olması, akış uzunluğu boyunca toprak aşınması sorununun olması  
Tesviyenin devamlı olabilmesi için nelere dikkat edilmelidir?

Tesviye edilmiş arazilerin tesviyelerinin bozulmamaları için toprak işlemesine dikkat edilmelidir. Bunun için toprağı tek taraflı işleyen ve ölü karık bırakmayan tarım aletleri kullanılmalıdır. Bu aletler döner kulaklı pulluk, graham pulluğu, çizel, rötovatör gibi aletlerdir. Tesviye edilmiş araziler zaman zaman hafif tesviye aletleri ile yeniden düzeltilerek tesviyenin devamlılığı sağlanmalıdır.      
Tesviye sonrası yapılması gereken uygulamalar nelerdir?  
Sürümler döner kulaklı pullukla yapılmalıdır,
Tesviyede ön görülen sulama yöntemi ile sulama yapılmalıdır.
Tesviye ile tesis edilen sulama meyili istikametinde sulama yapılmalıdır.
Su kanal ve kanaletten sifon ile alınmalıdır
Özellikle toprak ıslak ve nemli iken ağır makinalar araziye sokulmamalıdır.
Tesviyesi yapılacak arazide ekimden önce toprak numunesi alınarak ekilecek bitki çeşidi de belirtilmek sureti ile bitki besin elementi analizi yapılmalıdır.
Tesviyesi yapılan araziye yeşil gübre uygulaması yapılmalıdır.

k_tesviye-001 Çekiçkesen Laser Mikrosan